موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

معاونت اداری و مالی

واحدهای تابعه معاونت اداری و مالی

 1. مدیریت امور مالی

 2. مدیریت امور عمومی

 3. مدیریت امور اداری 

مدیریت امور مالی

وظایف :

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط

 • وصول اعتبارات دانشگاه

 • نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشگاه

 • نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه

 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه

 • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح

 • همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه

 ادارات تابعه مدیریت امور مالی

اداره رسیدگی به اسناد

وظایف :

 • انجام اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی دانشگاه

 • رسیدگی به مدارک وصول درآمد واحدهای انتفاعی دانشگاه و بررسی اسناد و مدارک هزینه پس از پرداخت وجه

 • تطبیق اسناد هزینه ها با بودجه مصوب

 • رسیدگی به حسابهای پیش پرداختها و هزینه های انتقالی و موجودی انبارها و همچنین اموال دانشگاه

 • گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم

اداره دریافت و پرداخت

وظایف :

 • وصول درآمدهای دانشگاه و نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن

 • نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه گردان

 • صدور چک و حواله نقدی

 • تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و تنظیم لیست برگشتیهای حقوق

 • صدور برگه های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداخت

 • نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداختها

 • تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و خدمات و سایر هزینه ها

اداره تعهدات و اعتبارات

وظایف :

 • تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات

 • نگهداری حساب اعتبارات مصوب

 • نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده

 • تعهدات اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه و سایر اسناد هزینه

 • تهیه گزارش در مورد جمع ارقام متعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

وظایف :

 • تنظیم و نگهداری حسابهای مؤسسه

 • نگهداری و ثبت دفتر روزنامه کل و دفاتر معین و کنترل دفاتر معین از طریق حسابهای دفتر کل

 • تهیه و تنظیم آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات

اداره اموال

وظایف :

 • کنترل اموال کلیه واحدها به روش نوین و نگهداری حساب اموال با مشخصات کامل

 • انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

مدیریت امور عمومی

وظایف :

 • انجام کلیه امور مربوط به تنظیف و حفظ حراست ساختمانها و تأسیسات

 • سرپرستی خدمتکاران و نگهبانان و تعیین محل خدمت آنان

 • اداره امور وسائط نقلیه و تدارکات دانشگاه

 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنهاادارات تابعه مدیریت عمومی

اداره انتظامات

وظایف :

 • برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانها و اموال باتوجه به دستورالعملهای مربوط

 • تنظیم برنامه کار نگهبانان در ساعات مختلف و ارائه خدمات لازم در مواقع اضطراری

اداره خدمات

وظایف :

 • انجام نظافت روزانه و گاه گاهی ساختمانها و اثاثیه و نظارت و سرپرستی و تنظیم برنامه کار نظافتچیها و خدمتگزاران

 • اداره امور نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب و تنظیم برنامه کار رانندگی واحدهای مرکزی

اداره تدارکات

وظایف :

 • پیش بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسائل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

 • تهیه مایحتاج واحدها با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی

مدیریت امور اداری

وظایف :

 • اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی و پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه

 • اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه

 • تهیه و ارائه برنامه های رفاهی کارکنان و نظارت برحسن اجرای آن

 • ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط

 • نظارت بر عملیات در واحدهای تابعه و راهنمایی آنها و کوشش در حل مشکلات موجود و پیشبرد فعالیت های جاری


ادارات تابعه مدیریت امور اداری

اداره کارگزینی

وظایف :

 • اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی

 • تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه جهت اجراء

 • پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه

 • انجام امور استخدامی (استخدام – ترفیع – انتقال – مرخصی بازنشستگی و غیره) براساس مقررات و آئین نامه موضوعه

 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان

 • تهیه و تنظیم شرح شغل کارکنان غیرآموزشی همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و کاربینی

 • اعمال نظارت در امر تخصیص پستهای ثبات سازمانی غیرآموزشی به طبقات شغلی رسته های مختلف

 • اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط

 • برنامه ریزی در امر ترفیعات و تغییر گروه شغلی کارکنان غیرآموزشی

اداره رفاه کارکنان

وظایف :

 • فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه درحدود مقررات و بادرنظر گرفتن امکانات فنی و مالی

 • انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان کارکنان

 • انجام امور مربوط به صندوق قرض الحسنه و اعطای وام به اعضاء باتوجه به اولویت ها و موجودی براساس تصمیمات هیأت مدیره

 • ایجاد وسائل رفاهی و پذیرایی از مهمانان و مسئولین که جهت انجام مأموریت به مؤسسه اعزام می گردد.

دبیرخانه

وظایف :

 • دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره

 • توزیع دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دعوتنامه ها بین واحدها

 • انجام امور تحریرات و بایگانی و تهیه پیش نویسهای لازم

 • ارائه خدمات مربوط به تکثیر و اوراق مورد نیاز واحدهای سازمان مرکزی

 • بررسی و نظارت بر امور ثبتی کلیه امور خرید و فروش اموال غیرمنقول و ثبت املاک دانشگاه

 • بررسی و نظارت بر اجرای قراردادها و موافقتنامه و تدوین و تنظیم آنها

 • پیگیری مسائل دانشگاه مطروحه در دادگستری و قوه قضائیه و اقامه دعاوی به مراجع ذیصلاح و انجام حل و فصل اختلافات با اشخاص حقیقی و حقوقی

مدیریت برنامه و بودجه و تشکیلات

وظایف :

 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه

 • جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی های دانشگاه

 •  ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف و اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

 • ایجاد سیستم های مختلف اطاعاتی و آماری بوسیله ماشینهای محاسباتی بمنظور استفاده از آنها در نحوه سازمان دهی و برآورد نیازهای خدماتی دانشگاه

 • تهیه و تنظیم آمارهای به روز درآمده درباره فعالیت ها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه واحدهای تابعه بمنظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

 • انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز

 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه دانشگاه

 • تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف

 • تعیین و تشخیص پست های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط

 • تماس مستمر با سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ مهر۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط   |